top
PipeCon-ARM Steel Solutions A/S

Formervej 7, 6800 Varde, Danmark
Tlf: +45 75 21 20 99
CVR nr.: 37450278

Åbningstider administration
Mandag-torsdag kl. 07:00 - 16:00
Fredag kl. 07:00 - 13:30

Åbningstider lager
Mandag-torsdag kl. 07:00 - 15:30
Fredag kl. 07:00 - 12:00

Salgs- & Leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for PipeCon-ARM Steel Solutions A/S
 

§ 1.
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af PipeCon-ARM Steel Solutions A/S (i det følgende benævnt selskabet).

 

§ 2.
Tegninger og beskrivelser
Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, tilbud, billedmaterialer, prislister m.m. er omtrentlige.

 

§ 3.
Priser
Selskabet har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato.


Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lockout og andre forhold, som selskabet ikke selv er herre over.
Opgivne priser er ab selskabets adresse, er eksklusive moms og montage og er baseret på de ved tilbudets afgivelse herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger og transportudgifter.

 

Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbudets afgivelse gældende valutakurser og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold. Priser kan derfor også reguleres jf. fornævnte for allerede indgåede aftaler.


For leverancer til udlandet er priserne eksklusive emballage, eksportafgifter, toldafgifter, konsulatafgifter og lignende i modtagerlandet.
Der er fastlagt et mindstefaktureringsbeløb på kr. 5.000,-.

 

§ 4.
Levering
Levering sker ab selskabets adresse. Køberen overtager risikoen for leverancen ved leveringen.


Forsendelse sker for køberens regning og risiko. Dersom selskabet ikke har modtaget speciel instruks, er selskabet berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej for købers regning og risiko.


Selskabet er ikke ansvarlig for transportskader og køber tegner selv særskilt transportforsikring.

 

§ 5.
Leveringstid
Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse som følge af strejker, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor selskabets kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.


Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da selskabet har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra køberen. Såfremt køberen ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling.


Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end forannævnt, berettiger dette dog ikke køber til at hæve handlen helt eller delvist eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod selskabet, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og selskabet herefter ikke har foretaget levering senest 14 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav herom fra købers side.


Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

 

§ 6.
Betaling
Betaling skal erlægges inden for den på fakturaen angivne dato. Såfremt en sådan dato ikke er angivet, er betalingsbetingelserne kontant ved levering.


Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er selskabet berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 1,5% pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen, og til betaling sker.


Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel forpligtelse i medfør af punkt 12, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger køberen til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.


Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af køber, kan selskabet efter eget valg lade varerne bortsælge for købers regning efter advis til køber eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger.

 

Uanset forsinkelse ved modtagelsen er køber under alle omstændigheder forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den stipulerede betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

 

§ 7.
Ejendomsforbehold
Selskabet bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er erlagt.
Såfremt varerne er ændret eller forarbejdet, forbeholdes ejendomsretten således, at den omfatter de ændrede eller forarbejdede varer til et beløb, der svarer til varernes værdi på salgstidspunktet.

 

§ 8.
Konstruktionsændringer
Selskabet forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktionen, udførelse m.v. som selskabet måtte finde nødvendige.


Sådanne ændringer giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en forudsætning for købet.
Foretagne ændringer og heraf eventuelt foranlediget ophævelse af købet, berettiger ikke køber til erstatning af nogen art og ej heller til forholdsmæssigt afslag i købesummen.

 

§ 9.
Tegninger m.v.
Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der skal fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er selskabets ejendom og må ikke uden selskabets skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, som selskabet har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.

 

§ 10.
Opbevaring af købers råvarer/halvfabrikata
Skal køber selv levere råvarer/halvfabrikata til videreforarbejdning hos selskabet, er selskabet ikke ansvarlig for den hændelige undergang af købers råvarer/halvfabrikata. Herunder omfattes bl.a. bortkomst ved tyveri, beskadigelse ved brand eller vejrlig og alle andre skader påført af tredjemand.


Køber opfordres til at lade råvarer/halvfabrikata forsikre i det omfang det er muligt og køber er særskilt gjort opmærksom på, at råvarer/halvfabrikata leveret hos selskabet ikke omfattes af selskabets forsikring.

 

§ 11.
Emballage
Kasser eller anden emballage der returneres vil ikke blive krediteret og modtages kun efter skriftlig aftale herom.

 

 

 

 

 


§ 12.
Returnering
Varer tages ikke retur.

§ 13.
Mangler
I en periode på 12 måneder fra det solgtes levering er selskabet ansvarlig for konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl, forudsat at køber kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos selskabet eller dettes folk.


Såfremt selskabet er ansvarlig for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er selskabet berettiget til, efter eget valg, enten at ombytte eller reparere sådanne komponenter eller dele, som viser sig mangelfulde p.g.a. konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl. Køber afholder udgifter til afmontering, forsendelse, genmontering og opstart m.v.


Køber må ikke foretage mangeludbedring medmindre selskabet skriftligt har godkendt manglerne og godkendt måden, hvorpå der skal foretages mangeludbedring.
Køber opfordres til straks når det solgte er kommet ham i hænde at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver.

 

Lider det solgte af en mangel, skal køber skriftligt inden 8 hverdage fra leveringen at regne meddele selskabet dette. Efter udløbet af 8-dages fristen kan manglen ikke påberåbes. Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.


Selskabets forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke følger af naturligt slid eller usædvanlig brug eller overlast, mangelfuld pasning eller betjening i strid med selskabets instruktioner, ændringer foretaget uden selskabets skriftlige godkendelse, køberens urigtigt udførte reparationer, eller andre forhold udenfor selskabets kontrol.


Selskabet er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 12 måneder efter levering fra selskabet.

 

Såfremt der ikke påvises nogen fejl eller mangel vil et servicegebyr på DKK 500/EUR 70/GBP 45 pr. påbegyndt time blive faktureret køber.
Det solgte skal ved reparation eller ved ombytning, fremsendes i original emballage og såfremt det solgte skal fragtes for selskabets regning, vælges speditøren af selskabet.

 

§ 14.
Produktansvar
For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser.


For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger:


Selskabet er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af selskabet eller andre, som selskabet har ansvaret for.


Selskabet er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materialet er i køberens besiddelse. Selskabet er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberne, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er selskabet ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.


Selskabet er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
I den udstrækning selskabet måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er køberen forpligtet til at holde selskabet skadesløs i samme omfang, som selskabets ansvar er begrænset efter de tre foretagende stykker.


Disse begrænsninger i selskabets ansvar gælder ikke, hvis selskabet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.


Selskabet begrænser dettes ansvar til de direkte tab, der måtte følge af selskabet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed og højst til kr. 5.000.000,00 pr. samlet leverance.
Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.


Selskabet og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

 

§ 15.
Produktinformationer, rådgiveransvar
Selskabet er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget – ikke for om varen er egnet til købers brug.
Ansvar herudover påtager selskabet sig kun, hvis selskabet har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet, særskilt, skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. Selskabet har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering.


Selskabet påtager sig kun ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges at være uforsvarlig set i relation til den viden, som selskabet besad på rådgivningstidspunktet om genstanden for rådgivningen. Selskabets rådgivning ydes på basis af selskabets leverandørers opgivne data, og selskabet dækker kun tab som følge af fejl i dette datamateriale i det omfang, selskabets leverandører yder selskabet erstatning herfor.


Konstateres der fejl i den af selskabet sammen med dettes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal køber uden unødigt ophold, straks efter at køber er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen, underrette selskabet.


Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter selskabet alene sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af selskabets fejlagtige rådgivning på det tidspunkt, køber burde have underrettet selskabet.


Ved rettidig reklamation yder selskabet køber ny, vederlagsfri rådgivning.


Selskabets ansvar for tab opstået som følge af fejlagtig rådgivning begrænses således:
Selskabet begrænser dettes ansvar til de direkte tab, der måtte følge af selskabets fejlagtige rådgivning og højst til kr. 20.000,00 pr. samlet leverance.
Selskabet hæfter aldrig for driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.
Selskabets ansvar for tab opstået som følge af rådgivningsfejl ophører senest et år efter, at leverance, hvortil rådgivningen er knyttet, er overgivet til køber.

 

§ 16.
Montage
Vælger køber at lade selskabet forestå montage af det købte m.v., holder selskabet altid sine montører forsikret mod ulykkestilfælde, hvorimod hjælpemandskab og hjælpemidler som stilladser m.v. ikke forsikres af selskabet, da hjælpemandskab betragtes som værende ansatte hos køber og hjælpemidler udlånes af køber.

 

§ 17.
Retsregler og Værneting
I tilfælde af uenighed mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret med Retten i Esbjerg som rette værneting.
Selskabet kan dog kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom.

 

§ 18.
Øvrigt
Ændringer eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være aftalt skriftligt for at være gyldige mellem selskabet og køber.

  • 1
  • 2
  • 3
overlay
  • 1
  • 2
  • 3
overlay
Poter

Når du bruger dette website, accepterer du anvendelsen af cookies. Læs mere her http://minecookies.org/